Töltsd le az applikációnkat

Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

        A jelen okiratban foglaltak mint általános szerződési feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklet – a továbbiakban együtt: ÁSZF – szabályozzák a GGB Delivery Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1096 Budapest, Ernő utca 21. fszt., nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-357764, adószáma: 27932878-2-43, statisztikai számjele: 27932878-5320-113-01, elektronikus elérhetősége: [email protected], képviseli: Elcin Gökhan /a.n.: Ürün Gönül/ ügyvezető) − a továbbiakban: Szolgáltató – által, a www.eatvo.com elérési cím alatt üzemeltetett internetes portál – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó és a Weboldalon feltüntetett szolgáltatás igénybevétele következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

 1. Az ÁSZF-ben alkalmazott fogalmak meghatározásai
 1. Bejelentkezés: Felhasználó által – a Szolgáltatás igénybevétele feltételeként meghatározott – a Weboldalon elhelyezett megfelelő rubrikák – a regisztrációs folyamat során kapott – felhasználónévvel és jelszóval való kitöltése, és a „Bejelentkezés”-re kattintás útján teljesíthető lépés. Bejelentkezés nélkül Felhasználó csak a látogatók számára nyitva álló funkciók használatára jogosult.

 1. Elektronikus számla: olyan elektronikus és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalmi és formai követelményeket kielégítő számla, amely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva.

 1. Felhasználó: az a nagykorú. cselekvőképes természetes személy, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Weboldalt, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást.

 1. Fogyasztó: az a Felhasználó, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül.

 1. Szolgáltatás: jelenti a Szolgáltató által nyújtott és Felhasználó által igénybe vett termékrendelésre, valamint áruszállításra és kézbesítésre vonatkozó szolgáltatáscsomagot, amely szolgáltatáscsomag tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon keresztül történő, Szolgáltató által biztosított, a Felhasználó számára elérhető Terméklistát, a Terméklistában szereplő Termék Weboldalon keresztüli vásárlásának lehetőségét, valamint a megvásárolt Termék Felhasználó részére történő kiszállítását és kézbesítését.

 1. Szolgáltatási díj: a Szolgáltatás ellenértékeként meghatározott, a Felhasználó által megfizetendő, Felhasználó által megvásárolt Termék ára, amelyet a Fogyasztó átutalás útján előre vagy a kézbesítéskor, utánvéttel, készpénzben történő teljesítéssel fizet meg Szolgáltató részére.

 1. Termék: A Szolgáltató által, a Weboldalon közzétett, Terméklistában meghatározott, a Szolgáltatás igénybevételével megrendelhető és megvásárolható fogyasztási cikk.

 1. Terméklista: A Szolgáltató által közzétett, a Weboldalon feltüntetett és elérhető Termékek tételes megjelölését tartalmazó lista.

 1. 1. sz. melléklet: az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Adatkezelési tájékoztató” megnevezésű melléklet.

 1. Az ÁSZF hatálya és módosíthatósága
 1. Az ÁSZF a Felhasználó részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének szabályait tartalmazza.
 2. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra kiterjed. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldal használatának.
 3. Az ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is.
 4. Az ÁSZF módosítása:
 • Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et.
 • Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról Szolgáltató Felhasználót tájékoztatja a Weboldalon keresztül, közzététel útján.
 1. A visszakereshetőség érdekében Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
 2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 1. Az ÁSZF által szabályozott jogviszony létrejötte
 1. Szolgáltató a Felhasználó részére termékrendeléssel, áruszállítással és kézbesítéssel kapcsolatos szolgáltatást biztosít. A Szolgáltatás keretében Felhasználó a Weboldalon keresztül, az ott feltüntetett Terméklistában szereplő Termék, Szolgáltatón keresztül történő megvásárlására, valamint Szolgáltató általi kiszállítás és kézbesítés útján történő átvételére jogosultak. A Szolgáltatás tartalmát Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi.
 2. A Szolgáltatás célja a Felhasználó általi, Termék megvásárlása hatékonyabbá, a Felhasználó általi vásárlási folyamat időigényességének gyorsabbá és a Felhasználó személyes körülményeihez mérten egyszerűbbé tétele.
 3. A Felhasználó és a Szolgáltató között a szerződés a Weboldalon keresztül történő Bejelentkezést követően, a Termék megrendelésével és ennek Szolgáltató általi visszaigazolásával, a visszaigazolás napján jön létre, amely szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Tekintettel arra, hogy a szerződés létrejöttének előfeltétele az ÁSZF megismerése és elfogadása, annak check-boxon keresztül történő bejelölése útján, a Felhasználó részéről az ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak tekintendő.
 4. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást a Weboldalra történő regisztrációval igénybe veszi, Szolgáltató és Felhasználó között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre. A szerződés feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. A szerződés alapján, amennyiben a Weboldalra történő regisztrációs kötelezettségét teljesíti, Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei
 1. Felhasználóra vonatkozó szabályok:
 1. Alkoholtartalmú, illetve szexuális termék rendelése és kézbesítése kizárólag nagykorú Felhasználó részére engedélyezett. Felhasználó a rendelés során az életkor ellenőrzésére szolgáló szűrőprogram visszaigazolásával, a kézbesítés során fényképes személyazonosító okmánya felmutatásával köteles igazolni nagykorúságát.
 2. Felhasználó köteles a Szolgáltatást az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon igénybe venni.
 3. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet-hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása Felhasználó feladata.
 4. Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve kötelesek tartózkodni Szolgáltató jóhírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben Felhasználó magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása Szolgáltató üzleti érdekeit, jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg az egyéb Felhasználó részéről a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult Felhasználótól a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felhasználó köteles továbbá Szolgáltatóval történő írásbeli vagy szóbeli kommunikáció során tartózkodni minden olyan magatartástól, stílustól, amely sértő, bántó, agresszív, vulgáris vagy egyébként a jóerkölcsbe ütközik, illetve a mindennapi kommunikációban elvárt és szokásostól jelentősen eltér.
 1. Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:
 1. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző igénybevétel esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen igénybevétel miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében.
 3. A Weboldal szerzői jogi védelmet és védjegyoltalmat élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét az ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés mindenkor akadály- és zökkenőmentes lesz, az esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.
 1. Szolgáltatási díj
 1. A Szolgáltatási díj mértékét Szolgáltató a Terméklistában történő megjelölés útján határozza meg.
 2. Felhasználó a Szolgáltatási díjat az alábbi fizetési módok alapján köteles megfizetni:
 •  a Termék kiszállítását megelőzően, banki átutalással történő vagy bankkártyás megfizetés útján,
 • a Termék kiszállítását követően, a Felhasználó részére történő kézbesítéssel egyidejűleg, utánvéttel, készpénzben történő vagy POS terminálon keresztül történő fizetés útján.
 1. Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki Szolgáltatási díjról. Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva, valamint megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
 2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, amennyiben Felhasználó a Termék megrendelését követően, a Szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.
 3. Az 5.4. pont szerinti esetben, a Felhasználó későbbi, a Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó további igényét Szolgáltató jogosult megtagadni, Felhasználóval szerződést kötni nem köteles.
 1. Felelősség

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Termék előállításából, gyártásából fakadó bárminemű hibáért.

 1. Szellemi alkotások

Szolgáltatót kizárólagos, a szerzői jog részjogosítványait képező vagyoni jogok illetik meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot, részben vagy egészben, enged át a szellemi alkotásaira vonatkozóan, beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

 1. Vegyes rendelkezések
 1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem vonja maga után a szerződés többi részének érvénytelenségét.
 2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 3. Szolgáltató tájékoztatja Fogyasztót, hogy a Weboldal tárhelyének szolgáltatását a Hetzner Online GmbH (székhely: Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Németország, e-mail: [email protected]) látja el.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás megrendelése során sérelmet szenved, úgy panaszát Szolgáltatóval elektronikus úton, az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével közölheti. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti panaszt a beérkezéstől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, valamint arra elektronikus úton választ ad.

Melléklet: 1. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. február 10.